جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
صفحه اصلی / برنامه مسابقات فوتسال و برنامه هفتگی سال ۱۳۹۵

برنامه مسابقات فوتسال و برنامه هفتگی سال ۱۳۹۵

هفته اول     پنجشنبه ۹۵/۰۵/۰۷     ساعت ۱۸:۰۰

یاسین پیشرو قم – فرش آرا مشهد

مقاومت البرز – گیتی پسند اصفهان

شهروند ساری – شرکت ملی حفاری ایران

دبیری تبریز – مس سونگون ورزقان

جمعه ۹۵/۰۵/۰۸      ساعت ۱۸:۰۰

لبنیات ارژن شیراز – تاسیسات دریایی ایرانیان

هفته دوم     جمعه ۹۵/۰۵/۱۵     ساعت ۱۸:۰۰

آذرخش بندرعباس – شهرداری ساوه

مقاومت البرز – یاسین پیشرو قم

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – فرش آرا مشهد

گیتی پسند اصفهان – شهروند ساری

شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز

مس سونگون ورزقان – طرح و توسعه الوند

تاسیسات دریایی ایرانیان – دبیری تبریز

دیدارهای معوقه    پنج‌شنبه ۹۵/۰۶/۰۴     ساعت ۱۸:۰۰

شهرداری ساوه – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

طرح و توسعه الوند – آذرخش بندرعباس

هفته سوم     پنجشنبه ۹۵/۰۵/۲۱     ساعت ۱۸:۰۰

شهرداری ساوه – مس سونگون ورزقان

یاسین پیشرو قم – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

شهروند ساری – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – آذرخش بندرعباس

لبنیات ارژن شیراز – گیتی پسند اصفهان

دبیری تبریز – شرکت ملی حفاری ایران

طرح و توسعه الوند – تاسیسات دریایی ایرانیان

هفته چهارم     سه‌شنبه ۹۵/۰۵/۲۶     ساعت ۱۸:۰۰

تاسیسات دریایی ایرانیان – شهرداری ساوه

شهروند ساری – یاسین پیشرو قم

آذرخش بندرعباس – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مقاومت البرز – لبنیات ارژن شیراز

مس سونگون ورزقان – فرش آرا مشهد

گیتی پسند اصفهان – دبیری تبریز

شرکت ملی حفاری ایران – طرح و توسعه الوند

هفته پنجم     سه‌شنبه ۹۵/۰۷/۲۵     ساعت ۱۷:۰۰

شهرداری ساوه – شرکت ملی حفاری ایران

یاسین پیشرو قم – آذرخش بندرعباس

لبنیات ارژن شیراز – شهروند ساری

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – مس سونگون ورزقان

دبیری تبریز – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – تاسیسات دریایی ایرانیان

طرح و توسعه الوند – گیتی پسند اصفهان

هفته ششم     جمعه ۹۵/۰۷/۳۰     ساعت ۱۷:۰۰

گیتی پسند اصفهان – شهرداری ساوه

لبنیات ارژن شیراز –  یاسین پیشرو قم

مس سونگون ورزقان – آذرخش بندرعباس

شهروند ساری – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی ایرانیان – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مقاومت البرز – طرح و توسعه الوند

شرکت ملی حفاری ایران – فرش آرا مشهد

هفته هفتم     جمعه ۹۵/۰۸/۰۶     ساعت ۱۷:۰۰

شهرداری ساوه – مقاومت البرز

یاسین پیشرو قم – مس سونگون ورزقان

دبیری تبریز – لبنیات ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس – تاسیسات دریایی ایرانیان

طرح و توسعه الوند – شهروند ساری

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – شرکت ملی حفاری ایران

فرش آرا مشهد – گیتی پسند اصفهان

هفته هشتم     جمعه ۹۵/۰۸/۱۲     ساعت ۱۷:۰۰

شهروند ساری – شهرداری ساوه

دبیری تبریز – یاسین پیشرو قم

تاسیسات دریایی ایرانیان – مس سونگون ورزقان

لبنیات ارژن شیراز – طرح و توسعه الوند

شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندرعباس

گیتی پسند اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مقاومت البرز – فرش آرا مشهد

هفته نهم     سه‌شنبه ۹۵/۰۸/۱۸     ساعت ۱۷:۰۰

شهرداری ساوه –  لبنیات ارژن شیراز

یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی ایرانیان

طرح و توسعه الوند – دبیری تبریز

مس سونگون ورزقان – شرکت ملی حفاری ایران

آذرخش بندرعباس – گیتی پسند اصفهان

فرش آرا مشهد – شهروند ساری

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – مقاومت البرز

هفته دهم     یک‌شنبه ۹۵/۰۸/۲۳     ساعت ۱۷:۰۰

دبیری تبریز – شهرداری ساوه

طرح و توسعه الوند – یاسین پیشرو قم

شرکت ملی حفاری ایران – تاسیسات دریایی ایرانیان

گیتی پسند اصفهان – مس سونگون ورزقان

لبنیات ارژن شیراز – فرش آرا مشهد

مقاومت البرز – آذرخش بندرعباس

شهروند ساری – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

هفته یازدهم     جمعه ۹۵/۰۸/۲۸     ساعت ۱۷:۰۰

شهرداری ساوه – طرح و توسعه الوند

یاسین پیشرو قم –  شرکت ملی حفاری ایران

تاسیسات دریایی ایرانیان – گیتی پسند اصفهان

فرش آرا مشهد – دبیری تبریز

مس سونگون ورزقان – مقاومت البرز

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – لبنیات ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس – شهروند ساری

هفته دوازدهم     جمعه ۹۵/۰۹/۰۵     ساعت ۱۷:۰۰

شهرداری ساوه – یاسین پیشرو قم

گیتی پسند اصفهان – شرکت ملی حفاری ایران

طرح و توسعه الوند – فرش آرا مشهد

مقاومت البرز – تاسیسات دریایی ایرانیان

دبیری تبریز – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

شهروند ساری – مس سونگون ورزقان

لبنیات ارژن شیراز – آذرخش بندرعباس

هفته سیزدهم     جمعه ۹۵/۰۹/۱۲     ساعت ۱۷:۰۰

فرش آرا مشهد – شهرداری ساوه

یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان

شرکت ملی حفاری ایران – مقاومت البرز

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – طرح و توسعه الوند

تاسیسات دریایی ایرانیان – شهروند ساری

آذرخش بندرعباس – دبیری تبریز

مس سونگون ورزقان – لبنیات ارژن شیراز

هفته چهاردهم     پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۲     ساعت ۱۶:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – شهرداری ساوه

فرش آرا مشهد – یاسین پیشرو قم

گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز

شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری

آذرخش بندرعباس – طرح و توسعه الوند

مس سونگون ورزقان – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی ایرانیان –  لبنیات ارژن شیراز

هفته پانزدهم     پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۹     ساعت ۱۶:۰۰

شهرداری ساوه – آذرخش بندرعباس

یاسین پیشرو قم – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

شهروند ساری – گیتی پسند اصفهان

لبنیات ارژن شیراز – شرکت ملی حفاری ایران

طرح و توسعه الوند – مس سونگون ورزقان

دبیری تبریز – تاسیسات دریایی ایرانیان

هفته شانزدهم     چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵     ساعت ۱۶:۰۰

مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – یاسین پیشرو قم

مقاومت البرز – شهروند ساری

آذرخش بندرعباس – فرش آرا مشهد

گیتی پسند اصفهان – لبنیات ارژن شیراز

شرکت ملی حفاری ایران – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی ایرانیان – طرح و توسعه الوند

هفته هفدهم     سه‌شنبه ۹۵/۱۰/۲۱     ساعت ۱۶:۰۰

شهرداری ساوه – تاسیسات دریایی ایرانیان

یاسین پیشرو قم – شهروند ساری

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – آذرخش بندرعباس

لبنیات ارژن شیراز – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان

دبیری تبریز – گیتی پسند اصفهان

طرح و توسعه الوند – شرکت ملی حفاری ایران

هفته هجدهم     دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۷     ساعت ۱۶:۰۰

شرکت ملی حفاری ایران – شهرداری ساوه

آذرخش بندرعباس – یاسین پیشرو قم

شهروند ساری – لبنیات ارژن شیراز

مس سونگون ورزقان  – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مقاومت البرز – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی ایرانیان –  فرش آرا مشهد

گیتی پسند اصفهان – طرح و توسعه الوند

هفته نوزدهم     یک‌شنبه ۹۵/۱۱/۰۳     ساعت ۱۶:۰۰

شهرداری ساوه – گیتی پسند اصفهان

یاسین پیشرو قم – لبنیات ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس – مس سونگون ورزقان

دبیری تبریز – شهروند ساری

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – تاسیسات دریایی ایرانیان

طرح و توسعه الوند – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – شرکت ملی حفاری ایران

هفته بیستم     جمعه ۹۵/۱۱/۰۸     ساعت ۱۶:۰۰

مقاومت البرز – شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان – یاسین پیشرو قم

لبنیات ارژن شیراز – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی ایرانیان – آذرخش بندرعباس

شهروند ساری – طرح و توسعه الوند

شرکت ملی حفاری ایران – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد

هفته بیست و یکم     جمعه ۹۵/۱۱/۱۵     ساعت ۱۶:۰۰

شهرداری ساوه – شهروند ساری

یاسین پیشرو قم – دبیری تبریز

مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی ایرانیان

طرح و توسعه الوند – لبنیات ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس – شرکت ملی حفاری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – گیتی پسند اصفهان

فرش آرا مشهد – مقاومت البرز

هفته بیست و دوم     پنج‌شنبه ۹۵/۱۱/۲۱     ساعت ۱۶:۰۰

لبنیات ارژن شیراز – شهرداری ساوه

تاسیسات دریایی ایرانیان – یاسین پیشرو قم

دبیری تبریز – طرح و توسعه الوند

شرکت ملی حفاری ایران – مس سونگون ورزقان

گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندرعباس

شهروند ساری – فرش آرا مشهد

مقاومت البرز – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

هفته بیست و سوم    پنج‌شنبه ۹۵/۱۱/۲۸     ساعت ۱۶:۰۰

شهرداری ساوه – دبیری تبریز

یاسین پیشرو قم – طرح و توسعه الوند

تاسیسات دریایی ایرانیان – شرکت ملی حفاری ایران

مس سونگون ورزقان – گیتی پسند اصفهان

فرش آرا مشهد – لبنیات ارژن شیراز

آذرخش بندرعباس – مقاومت البرز

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – شهروند ساری

هفته بیست و چهارم     چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴     ساعت ۱۶:۰۰

طرح و توسعه الوند – شهرداری ساوه

شرکت ملی حفاری ایران – یاسین پیشرو قم

گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی ایرانیان

دبیری تبریز – فرش آرا مشهد

مقاومت البرز –  مس سونگون ورزقان

لبنیات ارژن شیراز – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

شهروند ساری – آذرخش بندرعباس

هفته بیست و پنجم     سه‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۰     ساعت ۱۶:۰۰

یاسین پیشرو قم – شهرداری ساوه

شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان

فرش آرا مشهد – طرح و توسعه الوند

تاسیسات دریایی ایرانیان – مقاومت البرز

دانشگاه آزاد اسلامی تهران – دبیری تبریز

مس سونگون ورزقان – شهروند ساری

آذرخش بندرعباس – لبنیات ارژن شیراز

هفته بیست و ششم     دوشنبه ۹۵/۱۲/۱۶     ساعت ۱۶:۰۰

شهرداری ساوه – فرش آرا مشهد

گیتی پسند اصفهان – یاسین پیشرو قم

مقاومت البرز – شرکت ملی حفاری ایران

طرح و توسعه الوند  – دانشگاه آزاد اسلامی تهران

شهروند ساری – تاسیسات دریایی ایرانیان

دبیری تبریز – آذرخش بندرعباس

لبنیات ارژن شیراز – مس سونگون ورزقان